பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
Time Table for Discussion
by MoodleAdmin BBM Online - Wednesday, 25 January 2017, 9:34 AM
 

Second year second semester

Date

Time

Course Unit

Lecturer

28.01.2017

Saturday

9.00AM -12.00PM

BBM 2201 Business Economics

Dr.A.Saravanabavan

1.00PM–4.00PM

BBM 2202 Financial Reporting

Prof.T.Velnampy

29.01.2017

Sunday

9.00AM -12....

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(248 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
Result Released On 25th January
by MoodleAdmin BBM Online - Wednesday, 25 January 2017, 9:27 AM
 

1st Year  (1101, 1102,1103)

2nd Year (2101)

3rd Year (3102)

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
நேரடி கலந்துரையாடல் நேர அட்டவணை
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 3 January 2017, 6:29 AM
 

Date

Time

Course Unit

Lecturer

07.01.2017

Saturday

9.00AM -12.00PM

BBM 1201 Economics for Enterprises

Dr.S.Ramesh

1.00PM - 4.00PM

BBM 1202 Organizational Behavior

Dr.J.Robinson

08.01.2017

Sunday

9.00AM -12.00PM

BBM 1203 Cost ...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(137 வார்த்தைகள்)