பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இரண்டாம் அரையாண்டுக்கான செயற்பாட்டு திகதிகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Wednesday, 13 February 2019, 3:47 PM
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சைகளுக்கு தோற்றாதோர் கவனத்திற்கு
by MoodleAdmin BBM Online - Monday, 11 February 2019, 3:43 PM
 

1ம் 2ம் 3ம் வருடங்களில்  1ம் அரையாண்டுப்பரீட்சைக்கு தோற்றாதோர்கள் உடனடியாக 2 வாரத்துக்குள் மருத்துவ அறிக்கையினை சமர்பிக்குமாறு வேண்டப்பகின்றீர்கள்.

இணைப்பாளர்.

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
1ம் வருடம் 2ம் அரையாண்டு மாணவர்களுக்கானது
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 31 January 2019, 11:34 AM
 

1ம் வருடம் 2ம் அரையாண்டு(8ம் அணி)  மாணவர்கள் உங்கள் கல்விச்செயற்பாடுகளுக்கு உள்நுழைவதற்கான கொடுப்பனவான ரூ.50 000 இனை வங்கியில் செலுத்தி  எதிர்வரும் 11.02.2019 திங்கட்கிழமைக்கு முன்பாக தொலைக்கல்வி நிலையத்தில் ஒப்படைக்குமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள்

பிரதிப்பதிவாளர்

திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி நிலையம்...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(8 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 25 January 2019, 3:51 PM
 

இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்
1ம் வருடம் 1201 & 1204 

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
புதிதாக வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Wednesday, 23 January 2019, 10:07 AM
 

புதிதாக வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்
2ம் வருடம் BBM2202 & BBM 2201 

1ம் வருடம் 1202