பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
2வது நேரடிக்கலந்துரையாடல்
by MoodleAdmin BBM Online - Monday, 19 February 2018, 12:04 PM
 

அனைத்து வருட மாணவர்களுக்குமான 2வது நேரடிக்கலந்துரையாடல் பின்வரும் திகதிகளில் நடைபெறும்
நேர அட்டவணை 

மீள் பரீட்சார்த்திகளும் கலந்து கொள்லாம்

1ம் வருடம்  : 3, 4  February 2018 : Venue:  E-lab

2ம் வருடம்: 17, 18 February 2018 Venue:  E-lab

3ம் வருடம்  : 24, 25 February 2018 Venue:  E-lab

...

Date

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(206 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 30 January 2018, 11:09 AM
 

25.1.2018  வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள் 2101 &  2102

Click Here

 

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
நேரடி கலந்துரையாடல் நேர அட்டவணை
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 22 December 2017, 11:19 AM
 

First Year Second Semester- BBM Degree Programme
Venue: E-Lab

Date

Time

Course Unit

Lecturer

16.12.2017

Saturday

9.00AM -12.00PM

BBM 1203 Cost Accounting

Dr.Mrs.R.Yogendrarajah

1.00PM - 4.00PM

BBM 1202 Organizational Behavior

Dr.J.Robinson

...
இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(232 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
Tentative Schedule
by MoodleAdmin BBM Online - Wednesday, 13 December 2017, 4:21 PM
 

2ம் அரையாண்டு கல்விநடவடிக்கைகள் குறித்த 
உத்தேச நேர அட்டவணை

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
2ம் அரையாண்டு செயற்பாடுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Wednesday, 13 December 2017, 10:22 AM
 

1ம் 2ம் 3ம் வருட  மாணவர்களுக்கான 2ம் அரையாண்டு கல்விச்செயற்பாடுகள் வருகின்ற 18.12.2017 ஆரம்பமாகின்றது.

1ம் வருட மாணவர்கள் தமது அடுத்த பகுதிக்கட்டணத்தை  உடனடியாக செலுத்தி உறுதி செய்யவும்
- இணைப்பாளர்