பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்

பாடநெறி வகைகள்


site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
புதிய அரையாண்டுக்கான கற்றல் செயற்பாடுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 19 May 2017, 9:28 AM
 

1 ம் 2ம் ஆண்டு பரீட்சைகளுக்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கான அடுத்த ஆண்டுகளுக்கான கற்றல் செயற்பாடுகள் ஜூன்  19  தொடங்க உள்ளதால் மாணவர்கள் தமது அடுத்த பகுதிக்கட்டணங்களை ஜூன்  15 இற்கு முன்பாக  செலுத்தி பதிவை உறுதி செய்துகொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள் . கட்டணம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே உங்கள் கற்கைநெற...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(11 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
04.05.2017 வெளிடப்பட்ட பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 5 May 2017, 5:00 AM
 

04.05.2017 வெளிடப்பட்ட 2ம் ஆண்டு 1ம் அரையாண்டு  பரீட்சை முடிவுகள்
Click Here

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
புதிய அரையாண்டுக்கான கற்றல் செயற்பாடுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 2 May 2017, 4:57 AM
 

1 ம்  2ம் ஆண்டு பரீட்சைகளுக்கு தோற்றிய  மாணவர்களுக்கான அடுத்த ஆண்டுகளுக்கான கற்றல் செயற்பாடுகள்  15.05.2017   தொடங்க உள்ளதால் மாணவர்கள் தமது அடுத்த பகுதிக்கட்டணங்களை செலுத்தி பதிவை உறுதி செய்துகொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள் . கட்டணம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே உங்கள் கற்கைநெறிகளை அணுக முடியும்...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(5 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
புதிய அரையாண்டுக்கான கற்றல் செயற்பாடுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 2 May 2017, 4:57 AM
 

1 ம்  2ம் ஆண்டு பரீட்சைகளுக்கு தோற்றிய  மாணவர்களுக்கான அடுத்த ஆண்டுகளுக்கான கற்றல் செயற்பாடுகள்  15.05.2017   தொடங்க உள்ளதால் மாணவர்கள் தமது அடுத்த பகுதிக்கட்டணங்களை செலுத்தி பதிவை உறுதி செய்துகொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள் . கட்டணம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே உங்கள் கற்கைநெறிகளை அணுக முடியும்...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(5 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
முக்கிய அறிவித்தல்
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 6 April 2017, 6:25 AM
 

08.04.2017 தொடக்கம் 07.05.2017 வரை நடைபெறவுள்ள 1ம் 2ம் 3ம் ஆண்டுகளுக்கான 2ம் அரையாண்டுப்பரீட்சைக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான அனுமதி அட்டைகள் 05.04.2017 புதன்கிழமை தொடக்கம் 07.04.2017 வெள்ளிக்கிழமை வரை திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி நிலையத்தில் அலுவலக நேரத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்

மாணவர்கள் அனுமதியட்டை பெ...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(17 வார்த்தைகள்)