பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
நேரடி கலந்துரையாடல் நேர அட்டவணை
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 3 January 2017, 6:29 AM
 

Date

Time

Course Unit

Lecturer

07.01.2017

Saturday

9.00AM -12.00PM

BBM 1201 Economics for Enterprises

Dr.S.Ramesh

1.00PM - 4.00PM

BBM 1202 Organizational Behavior

Dr.J.Robinson

08.01.2017

Sunday

9.00AM -12.00PM

BBM 1203 Cost ...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(137 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
முக்கிய திகதிகள் (Exam /Workshop)
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 27 December 2016, 9:31 AM
 

1st Workshop Dates
3rd year 2nd  Semester : 11,12,18,19 of February 2017
2nd year 2nd  Semester : 28,29 January ,4th ,5th February 2017
1st year 2nd  Semester : 7,8,21,22 of January 2017

2nd Workshop Dates
3rd year 2nd  Semester : 25,26 February and 4,6 of March 2017
2nd year 2nd  Semester : 25,26 February and 4,6 of March 2017
1st year  2nd  Semester : 25,26 February and 4,6 of March 2017

Exam Dates
3rd year 2nd  Semester : 22,23,29,30 of April 2017

2nd year 2nd  Semester : 1,2,8,9 of April 2017
1st year 2nd  Semester : 1,2,8,9 of April 2017

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
New Batch Called!
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 15 December 2016, 9:17 AM
 

Calling Application – 7th Batch

Bachelor of Business Management (External) (Online) Degree Programme

Closing Date : 19.12.2016

(Edited by Rathirani Yogehirarajah - original submission Tuesday, 15 November 2016, 4:34 AM)

(Edited by Rathirani Yogenthirarajah - original submission Wednesday, 14 December 2016, 10:37 PM)